Ndrive-nawigacja-07

Firma NDrive Nav­i­ga­tion Sys­tems udostęp­niła najnowszą wer­sję naw­igacji GPS dla takich sys­temów oper­a­cyjnych, jak: Sym­bian OS, iPhone, Android i Win­dows Mobile. Naw­igacja ta cechuje się bardzo dużą dokład­noś­cią w tere­nie (z uwzględ­nie­niem numerów budynków). A także z bardzo dobrym pokryciem map przez aplikację.

Wybier­a­jąc naw­igację GPS NDrive na tele­fon komórkowy możemy być pewni, że wybier­amy pro­dukt pro­fesjon­alny i przys­tosowany do naszych tele­fonów, jak i do naszej wygody. Dzięki naw­igacji, mamy możli­wość wyszuki­wa­nia punk­tów szczegól­nych (hotele, stacje ben­zynowe, restau­racje itp. Pon­adto aplikacja umożli­wia wyświ­et­lanie budynków w try­bie 3D, jak i umożli­wia robi­enia zbliże­nie i odd­ale­nie trasy na wyświ­et­laczu tele­fonu. Naw­igacja ma także wbu­dowaną mapę fotoradarów z możli­woś­cią aktu­al­iza­cji. Wszys­tkie komendy wydawane są poprzez polece­nia głosowe.

NDrive obsługuje tele­fony czterech plat­form oper­a­cyjnych i ma zas­tosowa­nia także w mod­elach tele­fonów wyposażonych w klaw­iaturę typu QWERTY, dotykowy ekran i oczy­wiś­cie w stan­dar­d­owych telefonach.

Na chwilę obecną trwa akcja pro­mo­cyjna aplikacji w Android Mar­ket, która umożli­wia ściąg­nię­cie jej i korzys­tanie przez sie­dem dnia za darmo. Ceny aplikacji nie należą jed­nak do naj­tańszych – zaczy­nają się od 40 Euro (ok. 190zł). Warto jed­nak spo­jrzeć na ten pro­dukt nieco inaczej i znaleźć w nim alter­natywę w sto­sunku do stan­dar­d­owych urządzeń GPS, które są znacznie droższe. Więcej zna­jdziecie na stronie pro­du­centa – Ndrive.

Ndrive-nawigacja-android-01 Ndrive-nawigacja-android-02 Ndrive-nawigacja-android-03 Ndrive-nawigacja-android-04 Ndrive-nawigacja-android-05 Ndrive-nawigacja-android-07 Ndrive-nawigacja-android-08

Zrzuty z ekranu naw­igacji GPS NDrive w wer­sji dla Androida

Ciekawe? Podziel się!