Poli­tyka Pry­wat­ności dla domeny http://www.dailymobile.pl

Pry­wat­ność użytkown­ików naszego ser­wisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej zna­j­duje się infor­ma­cja o danych oso­bistych pobier­anych w momen­cie odwiedzin http://www.dailymobile.pl. Nigdy nie sprzeda­jemy ani nie przekazu­jemy tych infor­ma­cji innym podmiotom.

Pliki z logami

Tak jak więk­szość innych wit­ryn inter­ne­towych zbier­amy i wyko­rzys­tu­jemy dane zawarte w plikach logów. Infor­ma­cje z plików logów zaw­ier­ają Twój numer IP, nazwę sieciową kom­put­era (host), Two­jego dostawcę Inter­netu (na przykład TP SA, czy Dia­log), przeglą­darkę, z której korzys­tasz (na przykład Inter­net Explorer lub Mozilla Fire­fox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzys­ta­jąc z naszego serwisu.

Pliki cookie i syg­nal­iza­tory WWW

Uży­wamy plików cookie (ciasteczek) do prze­chowywa­nia infor­ma­cji takich, jak Twoje oso­biste ustaw­ienia kiedy odwiedzasz nasz ser­wis. Może to obe­j­mować możli­wość zal­o­gowa­nia do niek­tórych funkcji ser­wisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.

Pon­adto wyświ­et­lamy pochodzące z zewnętrznych ser­wisów reklamy, aby utrzy­mać naszą stronę. Niek­tórzy z tych reklam­odaw­ców (np. Google poprzez pro­gram Google AdSense) mogą uży­wać takich tech­nologii jak pliki cookie, czy syg­nal­iza­tory WWW, co w momen­cie wyświ­et­la­nia ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklam­odaw­com infor­ma­cji zaw­ier­a­ją­cych Twój adres IP, dostawcę Inter­netu, typ przeglą­darki, z której korzys­tasz i w niek­tórych przy­pad­kach infor­ma­cję o zain­stalowa­niu dodatku Flash. Na ogół jest to uży­wane do wyświ­et­la­nia użytkown­ikom reklam z ich okol­icy (na przykład reklamy sklepów w Warsza­wie ser­wowane użytkown­ikowi ze stol­icy) lub dobiera­nia reklam na pod­stawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazy­wanie reklam firm spoży­w­czych użytkown­ikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

Pliki cookie Dou­bleClick DART

Pon­adto możemy wyko­rzysty­wać pliki cookie DART, dla celów wyświ­et­la­nia reklam przez sys­tem Google Dou­bleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony inter­ne­towe, uży­wa­jące sys­temu reklam­owego Dou­bleClick (włącza­jąc w to niek­tóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest uży­wany do prezen­towa­nia reklam dopa­sowanych do Twoich zain­tere­sowań (”inter­est based tar­get­ing”). Reklamy dobier­ane będą na pod­stawie his­torii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakows­kich zabytkach, wyświ­et­lone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na wit­ry­nach o innych tema­cie jak piłka nożna). Sys­tem DART wyko­rzys­tuje “infor­ma­cje niepozwala­jące na inden­ty­fikację użytkown­ika”. NIE śledzi on infor­ma­cji oso­bistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszka­nia, numer tele­fonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredy­towych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten sys­tem na <a href=“http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx”>tej stronie</a>.

Możesz zdeza­k­ty­wować lub całkowicie wyłączyć pliki cook­ies na naszych stronach lub stronach naszych reklam­odaw­ców w opc­jach swo­jej przeglą­darki inter­ne­towej lub wybier­a­jąc odpowied­nią opcję w pro­gra­mach typu fire­wall (np. Nor­ton Inter­net Secu­rity). Wyłącze­nie plików cookie może jed­nak spowodować niemożli­wość pełnego wyko­rzys­ta­nia opcji naszego ser­wisu. Nie będzie można między innymi zal­o­gować się do for oraz tworzenia i logowa­nia do włas­nych kont.

Ciekawe? Podziel się!